תקנון ותנאי שימוש - טיולים מאורגנים לאוסטרליה וניו זילנד

הטיולים המוצעים ע"י רוזנמן נסיעות בע"מ (להלן: "המארגנים"), מוצעים לציבור בתנאים המפורטים להלן, לרבות התנאים המפורטים בפרק "מה המחיר כולל" ועצם הרשמת הנוסע לטיול ו/או ההשתתפות בו מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלו.
השימוש בלשון זכר היא לצורך הנוחות בלבד.

ביטולים ודמי ביטול לכל נוסע

דרכי התקשרות לביטול עסקה – ביטול יתקבל בימי עבודה בלבד.

בטלפון: 077-99-66666 (כולל ווטסאפ)

במייל – nitzan@rozenman-travel.com

*ימי עבודה – ימים א' ב', ג', ד', ה' בשעות העבודה המוגדרות ולמעט ערבי חג וחג.

 

 
דמי ביטול לכל נוסע:

ביטול מרגע ההרשמה ועד 60 יום לפני היציאה – 350 ש"ח (מקדמה).
ביטול פחות מ-60 יום ועד 50 יום לפני היציאה – 30% ממחיר הטיול.
ביטול פחות מ-50 ימי עבודה ועד 40 ימי עבודה לפני היציאה – 50% ממחיר הטיול.
ביטול פחות מ-40 יום לפני היציאה – דמי ביטול מלאים (100%).

 

המארגנים רשאים לגבות את דמי הביטול מאמצעי התשלום שמסר הנוסע בעת הרשמתו לטיול, או בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתם.

תאריך הביטול יהיה היום שבו מתקבלת הודעת הביטול בכתב במשרד המארגנים.
ניתן לבטל באמצעות מייל.

המארגנים יהיו רשאים לבטל כל טיול אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיול או מכל סיבה אחרת עפ"י שיקול דעתם ויציעו לנוסע השתתפות בטיול חלופי (אם הנוסע יבחר להשתתף בטיול החלופי, תיתכן תוספת תשלום או החזר חלקי, בהתאם למחירו של אותו טיול אחר).
אם הנוסע יבחר שלא להשתתף בטיול אחר כאמור, המארגנים יחזירו לו כל סכום ששילם להם עבור הטיול שבוטל ובכך יצאו ידי חובתם כלפי הנוסע ולא יהיו לו עוד תביעות ו/או טענות.

במקרים בהם חל חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ומדובר בעסקת מכר מרחוק:

ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם ובתנאי שמועד ביטול העסקה יחול עד שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
בהודעת ביטול לא די לציין את מספר ההזמנה/עסקה, יש לציין את שם ומספר הזהות של הצרכן.
אם ההודעה נמסרת בע"פ יש למסור גם את מספר הטלפון שמסר הצרכן בעת ביצוע ההזמנה.

כאשר הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית, ובתנאי שמועד ביטול העסקה יחול עד שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
דמי הביטול במקרים כנ"ל 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם (פר נוסע).
הגדרות המונחים בפסקה זו הן כאמור בחוק הגנת הצרכן.

מסמכים

על הנוסע להצטייד בדרכון תקין , בר תוקף ל-6 חודשים לפחות (תוקף של לפחות 6 חודשים מעבר ליום האחרון של הטיול), ובו לפחות 3 דפים ריקים רצופים ולא לבצע כל שינוי בדרכון מרגע ההרשמה לטיול.

אשרת כניסה לאוסטרליה/ניו זילנד
טיפול באשרת כניסה למדינת היעד הינה באחריות המארגנים.
באחריות הנוסע להעביר את כל המסמכים המבוקשים בהקדם האפשרי אל המארגנים לטובת טיפול נאות בבקשה.
יובהר כי אין באחריות המארגנים לקבוע או להחליט האם יתקבל אישור הויזה/אשרה.
אי קבלת אשרת כניסה אינה מהווה עילה לביטול עסקה ע"י הנוסע ואינה מזכה את הנוסע בהחזר כספי מעבר לאמור בתנאי דמי ביטול לאדם לעיל.
דמי הביטול ייקבעו לפי תאריך קבלת הסירוב לאשרת הכניסה מהגורם הממשלתי במדינת היעד.

השתתפות בטיול

המארגנים רשאים לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע אשר על פי שיקול דעתם אינו מתאים להימנות בין משתתפי הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתם. המארגנים רשאים להפסיק השתתפות נוסע בטיול כאשר יש בהשתתפותו משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הטיול, על פי שקול דעתם ולא על פי שקול דעת של כל אדם אחר.
המארגנים יחזירו לנוסע את ההחזרים שיקבלו בפועל מהספקים המקומיים בגין אותם שירותים שהנוסע לא קיבל, ככל שיקבלו החזרים כאלה, ואותם בלבד.
באחריות הנוסע לעדכן את המארגנים בעת ההרשמה, בכתב, על כל בעיה רפואית או קושי פיזי או כל עניין אחר, העלולים להוות בעיה או מכשול עבורו לרבות מכשול אפשרי לניהול התקין והשוטף של הטיול.

 
גילאי המשתתפים

הטיולים המפורסמים באתרנו פתוחים להרשמה לקהל הרחב.
לא תהיה לנוסע תלונה ו/או הערה בנושא גילאי המטיילים ו/או כישוריהם ו/או מצב בריאותם. טיולים התחומים בקבוצות גיל הינם בבחינת המלצה בלבד. המארגנים לא יוודאו התאמת הגיל ולא תתקבלנה טענות של נוסע על חריגה מהגבלת הגיל.

 
נוסע בודד

לנוסע בודד מומלץ להזמין חדר ליחיד (בתוספת תשלום).
לא ניתן להבטיח מציאת שותף לחדר.
נוסע בודד אשר לא יימצא לו שותף לחדר, או שנמצא לו שותף לחדר ולפני היציאה שותפו לחדר ביטל טיולו, או שלא יהיה מעוניין בשותף שימצא לו, יחויב בתוספת ליחיד בחדר.
לא ניתן לוודא התאמה בין נוסע לשותפו לחדר ולא תתקבלנה טענות של נוסע על אי התאמה של שותפו לחדר.

 
החזרים וביטוח

לחברת רוזנמן נסיעות בע"מ, נציגיהם, מלווה/מדריך הקבוצה או כל אחד אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל סטייה מהתנאים הנוכחיים.
רק מסמך רשמי בכתב חתום ע"י ההנהלה הראשית של המארגנים יחייב את המארגנים.
בכל מקרה לאחר יציאת הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים עבור כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע, לרבות טיסות, ארוחות שלא נוצלו, בתי המלון, כניסה לאתרים וכיו"ב.

עקב סכומם הגבוה של דמי הביטול, על הנוסע להצטייד (מיד עם ביצוע ההרשמה לטיול), על חשבונו, בפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל, הכוללת את כל הכיסויים המקובלים וההרחבות המוצעות ע"י חברות הביטוח (לרבות הטסה רפואית) וגם ביטוח נגד ביטול מכל סיבה שהיא ומכסה את כל העלויות והנזקים העלולים להיגרם בטיול לרבות עקב ביטול ו/או הפסקת ו/או קיצור הטיול. 

מובהר ומודגש בזאת כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין ביטול/הפסקת/קיצור טיול, לרבות עקב מוות, מחלה, פציעה, מצב רפואי, של הנוסע או של בן משפחה הקרוב אליו, או סיבה אחרת כלשהי, והמארגנים חוזרים ומדגישים שעל הנוסע לבטח עצמו, בביטוח נרחב לרבות כיסוי במקרה של תאונות דרכים בחו"ל, תאונות אחרות, ספורט אתגרי ומגוון פעילויות במסלול הטיול כגון שיט, נסיעה ברכבי שטח, פעילויות אתגריות, הליכות בשטח ובדרכים לא סלולות וכיוצ"ב, המכסה גם את כל הנזקים והאירועים המתוארים לעיל.

 
תחבורה

בטיולים המפורסמים באתרנו יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס עם נהג לביצוע תכנית הסיורים והטיולים השונים כפי שפורטו במסלול כל סיור וטיול.
אין המארגנים מתחייבים שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת בתנאי חום/קור קשים.

תפעול האוטובוס כפוף לחוקים המקומיים של המדינות השונות.
על הנהג חלה חובת מנוחה על פי החוקים הקשורים לימי ושעות המנוחה בכל מדינה ותכנית הטיול המתוכננת מושפעת משעות אלו.

לא תהיה למשתתפים כל טענה לגבי עיכוב שייגרם כתוצאה מחובת המנוחה של הנהג המקומי.

 
בתי מלון

המארגנים מציעים מגוון רחב של בתי מלון במסגרת הטיולים, חלקם במרכזי הערים וחלקם מחוץ לערים.
במקרה של אכסון מחוץ למרכז העיר יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס לבצוע תכנית הטיול.
האכסון בבתי מלון יהיה בחדרים זוגיים עם שירותים צמודים ובהם מיטה זוגית או 2 מיטות נפרדות על פי הקיים בבית המלון.
המארגנים אינם מתחייבים לסוג מסוים של חדר לנוסע או לחדרים סמוכים למשפחות/חברים הנוסעים יחדיו.
נוסע המעוניין בחדר ליחיד, חייב להזמין זאת מראש בארץ, תמורת תשלום נוסף.
אין המארגנים מתחייבים לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש זאת.
במקרה של הזמנת חדר ל-3 איש או יותר תחת הזמנה אחת, ייתכן פיצול בין החדרים אשר יחייב הזמנת חדר זוגי נוסף.
אין המארגנים מתחייבים לספק חדר מיוחד וגדול יותר מחדר זוגי במקרה כזה.
באזורי פארקי טבע לאומיים או מחוץ לערים הגדולות, אכסון עשוי להיות בלודג'ים ו/או מוטלים ו/או אכסניות כפריות.

בתי המלון יהיו בהתאם לרמה או רמה דומה לאלו המפורסמים בפרטי כל טיול וטיול.
חלוקת החדרים מתבצעת ע"י בתי המלון ואין הדבר בשליטת המארגנים.
יתכנו מקרים בהם יקבלו נוסעים חדרים פחות טובים מהרמה הכללית של בית המלון או מחדרים שקיבלו מטיילים אחרים.
אין אפשרות להבטיח קומה מסוימת, או אגף מסוים, או חדר מסוים.

חדר לבודד יתכן שיהיה קטן יותר מחדר לזוג.

רשימת בתי המלון תימסר לנוסעים טרם יציאת הקבוצה מהארץ.
עם זאת, יתכנו שינויים של הרגע האחרון, בעיקר בעונה, מסיבות שאין למארגנים שליטה עליהן ואין המארגנים מתחייבים שלא יהיו שינויים כאלה גם לאחר צאת הקבוצה מהארץ.

 

נזקים

נזקים שיגרמו ע"י הנוסעים לחדר המלון ו/או לאוטובוס ו/או לכל גורם אחר, בגין מעשי ו/או מחדלי ו/או רשלנות הנוסע ובמידה ונותן השירות (בית המלון ו/או חברת האוטובוס ו/או כל גורם אחר) ידרוש את עלות התיקון, מתחייב הנוסע לשלם סכום זה ישירות לנותן השירות.
במידה ולא שילם זאת הנוסע, המארגנים רשאים לגבות זאת מהנוסע ויעבירו הכספים שנגבו ישירות לנותן השירות עפ"י העלות הנדרשת ע"י נותן השירות.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות הנוסע לפי כל דין.

 
מדריך הקבוצה

מדריך הקבוצה הינו מדריך מוסמך בעל תעודה מתאימה ממשרד התיירות הישראלי.
מדריך הקבוצה משמש כאיש קשר בין המארגנים לנוסעים, וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה משך כל ימי הטיול.
במסגרת תפקידו יטפל המלווה בין היתר בארגון הסידורים השונים הקשורים בניהולו התקין השוטף של הטיול. 

מדריך הקבוצה אינו אחראי על כל דחייה/ביטול של פעילות עקב תנאי מזג אוויר, חגים ומועדים מיוחדים או עיכוב שנגרם עקב נוסעים אחרים.
המארגנים אינם מתחייבים על שיבוצי מדריכים מסוימים לטיולים השונים והשיבוצים הקיימים ו/או המפורסמים כפופים לשינויים לפי שיקול דעתם.

 
ביטות נסיעות

אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק אחר ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו, או שהוא עלול לגרום, במהלך הטיול, לרבות עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז הוצאות רפואיות וכיו"ב.

המארגנים מדגישים שוב כי מומלץ לנוסע לבטח עצמו בביטוח נרחב ככל האפשר.
המארגנים לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם עקב תאונת דרכים בחו"ל אלא במקרה בו יוכח שהמארגנים התרשלו.
אין למארגנים אחריות שילוחית לנהגי אוטובוס/ג'יפים, משיטי סירות, טייסי מסוקים וכדומה.
אין חברת ביטוח בארץ שמבטחת את המארגנים בגין תאונות דרכים בחו"ל.
במקרה הצורך המארגנים יסייעו בידי הנוסע, כמיטב יכולתם ובמידת הסבירות, בתביעות הנוסע כלפי מי שהתרשלו כלפיו.

המארגנים מודיעים בזאת מפורשות, והנוסע מאשר ומסכים, כי המארגנים פועלים בארגון הטיולים כמתווכים בין הנוסע לבין נותני השירותים המבצעים את תכניות הטיול ובכלל זאת חברות תעופה, תחבורה, בתי מלון, מסעדות וכיו"ב, ולפיכך אין המארגנים אחראים בכל אופן וצורה שהיא לתקלות, שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם עקב אי ביצוע או ביצוע לקוי או חלקי של הטיולים המפורסמים באתרנו, על ידי נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם.
זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את נותני השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו לו עקב מעשה או מחדל של אותם נותני השירותים.

 
כלכלה

בכל הטיולים מפורטים מספר וסוגי הארוחות אשר יינתנו במקומות השונים ואשר כלולות במחיר הטיול.
המארגנים מסבים בזאת תשומת לב הנוסעים לנושא הארוחות וארוחות מיוחדות.
תפריט הארוחות נקבע מראש.
רמת הארוחות שונה ממקום למקום, כך גם סוג האוכל, טעמו, גיוונו, כמויות ואופן הגשתו.

 
ארוחות בוקר, צהריים וערב

ארוחות הבוקר הן קונטיננטליות.
ארוחות הבוקר, כמו גם ארוחות הצהריים ו/או הערב, יכולות להינתן במסעדת המלון, ו/או באולם מיוחד במלון המשמש לצורך זה קבוצות בטיולים מאורגנים בלבד ו/או במסעדות מקומיות מחוץ למלון.

ארוחות הבוקר בחו"ל, כולל בופה, בד"כ אינן כוללות ירקות ואינן עומדות בסטנדרטים של ארוחות הבוקר הישראליות במגוון ובשפע שלהן.
ארוחות הבוקר, הצהריים ו/או הערב יהיו בתפריט קבוע מראש (ללא אפשרויות לשינויים), ו/או בסגנון מזנון ו/או בסגנון מזנון חופשי.
ארוחות המזנון ו/או המזנון החופשי הינן ארוחות המוגשות כמזנון ואינן ארוחות של "אכול כפי יכולתך".

 
ארוחות בטיסות

ארוחות בטיסות תסופקנה בכפוף למדיניות ותנאי חברות התעופה. בטיסות רבות (שכר או סדירות) אין ארוחות כלל, בחלקן מוגש כריך בלבד ובחלקן ניתן לרכוש ארוחה קלה בתשלום במטוס עצמו.
ניתן לבדוק בעת ההרשמה האם ארוחות כלולות בטיסות ואם כן, מה סוג הארוחה.
המארגנים אינם אחראים בכל הקשור לארוחות בטיסות בכל אופן שהוא.
יש לעדכן את המארגנים על העדפות קולינריות בעת ביצוע ההרשמה על מנת לוודא את זמינותה של מנה מותאמת.

 
ארוחות צמחוניות

ארוחות צמחוניות כוללות לרוב סלט חסה, ביצים או תפוחי אדמה וכיו"ב. לא תמיד ניתן לקבל דגים ו/או תחליפי בשר כנהוג בארץ ולעיתים הדבר כרוך בתשלום נוסף ישירות לבית המלון.

ארוחות מיוחדות בטיול

ניתן להזמין ארוחות מיוחדות (צמחוני וכו', אך לא מזון כשר) אך ורק מראש ובכפוף לאישור בכתב מטעם המארגנים, בזמן ההרשמה, אולם אין המארגנים מתחייבים לספק אוכל מיוחד כזה.
למען הסר כל ספק, המארגנים אינם מתחייבים לספק כל בקשה מיוחדת של הנוסעים הנוגעת למזון מסוים כגון צמחונות/טבעונות/רגישות לגלוטן/דיאבטי וכו', גם אם ניתן אישור בכתב כנ"ל מטעם המארגנים.
בקשות לאוכל מיוחד אשר הובאו לידיעת המארגנים וניתן לגביהן אישור בכתב כנ"ל יועברו לחברת התעופה ולנותני השירותים בחו"ל, והאחריות לאספקתו מוטלת על חברת התעופה ונותני השירותים בחו"ל בלבד.
המארגנים אינם אחראים בכל הקשור לארוחות מיוחדות בכל אופן שהוא.

 
מניין ימי הטיול

במניין ימי הטיול שבפרטי כל טיול נכללים יום היציאה ויום החזרה גם אם בימים אלו לא נכללת תכנית סיורים.
המארגנים מודיעים כי הם קשורים במועדי טיסות של חברות התעופה. המארגנים אינם אחראים בגין טיסות, לרבות טיסות היוצאות בשעות אחה"צ או הערב ו/או טיסות החוזרות ארצה בשעות הבוקר.
ימי הטיול נמנים מעת יציאת הקבוצה מהארץ ועד לשובה. במקרה של שינוי תאריך יציאת הטיול או חזרתו המחייב תוספת לילות בחו"ל, תחול תוספת זו על הנוסע.

 
קיצור או הארכת ימי הטיול

יתכנו מקרים שעקב אילוצי טיסות או אחרים יוארך הטיול או יקוצר. במקרים אלו יינתן זיכוי בסך 40$-80$ לכל לילה בלתי מנוצל ולחילופין תיגבה תוספת בסך 40$-80$ לכל לילה נוסף לכל משתתף.

 
תופעות טבע ואחרות חריגות

המארגנים לא יהיו אחראים במקרים של כוח עליון ותופעות טבע חריגות (לרבות שיטפונות, רעידות אדמה, שלג, ערפל וכד') ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטתם (לרבות הפגנות ומהומות מקומיות, מגפות, הפסקות חשמל וכד'), העלולות לגרום לשינוי ו/או ביטול כלשהו של ביקור באתר ו/או שינוי במסלול ו/או בפרטי הטיול המתוכנן ו/או ביטול הטיול, אשר יעשו על פי שיקול דעתם הבלעדי של המארגנים.
במקרים בהם המארגנים יקבלו בפועל זיכוי כספי מהספקים בגין אירוע כאמור, יועבר זיכוי זה לנוסע.
לא תהיינה לנוסע כל טענה בקשר עם האמור לעיל ו/או זכות להחזר כלשהו מעבר להעברת זיכוי כאמור לעיל.
האמור לעיל חל במקרים האמורים לעיל וגובר על כל הוראה אחרת בענייני שינויים וביטולים.

 
טיסות

הטיסות מבוצעות ע"י חברות תעופה סדירות ו/או בטיסות שכר ו/או בטיסות בתנאי חכירה מיוחדים ואולם לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים הטיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה, כמו גם בחזרתה. ייתכנו מקרים חריגים, בהם עקב הרשמת יתר לטיסה ע"י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים), יאלצו נוסע בודד או חלק מהקבוצה לטוס בטיסה שונה מזו של שאר חברי הקבוצה.
כל שינוי ו/או מעשה ו/או מחדל הקשור בחברת התעופה, לרבות איחורים, אובדן מזוודות, מועדי טיסה, מועדי טיסות המשך, מסלול טיסה וכדומה, לא יהווה עילה לתביעה כנגד המארגנים.

במקרים אלו האחריות כולה היא של חברות התעופה והמארגנים יהיו פטורים מכל פיצוי ו/או אחריות בגין שינוי ו/או מעשה ו/או מחדל שכזה. המארגנים אינם אחראים לאיחורים בהמראות ונחיתות של מטוסים וכן לביטולי טיסות.
אלו באחריות חברות התעופה.

המארגנים אינם אחראים על החלפת חברת תעופה, לחכירת מטוסים ואין באחריותם לעדכן זאת מראש.

שינוי בלוח הטיסות המתוכננות, אשר יבוצע על ידי חברות התעופה, עלול להביא לשינוי אורך הטיול ולשינויים במסלול.
תוספות למחיר הטיול הנובעות מכך יכוסו ע"י הנוסעים.
הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר.
מועדי יציאת הטיול יכולים להשתנות גם במספר ימים וזאת עקב אילוצי טיסות.
ההטסה בטיולים מתבצעת בין היתר גם בחברות תעופה זרות החברות ביאט"א וגם בחברות שכר. למארגנים הזכות לשנות את חברת התעופה אשר פורסמה כחברה המטיסה את הנוסעים וזאת עקב אילוצים שאינם תלויים במארגנים ואין באחריותם לעדכן זאת מראש.
תנאי הטסת מטען בטיסות (לרבות גודל ומשקל) נקבעים ע"י חברות התעופה וכפופים לשינויים, על כן על הנוסעים לוודא את התנאים טרם היציאה.

הושבה בטיסות
להבדיל מנוסע פרטי בו יכול הסוכן לבחור מקומות ישיבה עבור הנוסע (בין אם בתשלום או ללא תשלום), בהטסת קבוצות במקרים רבים לא ניתן לעשות הושבה בטיסות עבור הנוסעים בטיול, והמארגנים אינם מתחייבים למקום ישיבה מסוים לנוסע.
יש לציין מראש בעת הרשמה אם הנוסע מעוניין בהקצאת מקום ישיבה מוגדר.

טיסות פנים
ייתכנו מקרים בהם טיסות הפנים בטיולים השונים לא יתבצעו בטיסות ישירות אלא דרך יעדי ביניים.
ראה תנאים נוספים בפרקים "המחירים כוללים" ו-"המחירים אינם כוללים".

 
עישון

בזמן נסיעה באוטובוס לא יותר העישון.
ייערכו הפסקות לפרקי זמן מתאימים למעשנים.
העישון בבתי המלון ובטיסות אסור בהחלט ונוסעים אשר יעשנו יהיו כפופים לקנסות כספיים.
כרטיס האשראי של הנוסע יועמד כביטחון לרשות בתי המלון בעת תהליך קבלת החדרים.

חיסונים

חיסונים ומידע בעניין חיסונים הם באחריות הנוסע.
על הנוסע לבדוק ולעיין באתר משרד הבריאות – כמו גם בקופת החולים בה חבר הנוסע.
עקב התפשטות נגיף הקורונה בעולם, נכון לינואר 2021, ייתכנו דרישות נוספות מצד גורמי הבריאות במדינות היעד.
על הנוסע לוודא כי הוא עומד בכל הדרישות והתנאים טרם הרשמתו לטיול.
מובהר כי ביטול השתתפותו של נוסע עקב אי עמידה בדרישות הבריאות במדינת היעד, לא תהווה עילה לביטול הטיול והוא יישא בדמי הביטול לפי מסמך זה.

 
כללי

טיולים ואירועים המתוארים ומוצעים בפרסומי המארגנים מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי המארגנים, כל זאת בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של המארגנים, לרבות לצורך רווחת הנוסעים, ובהתאם לנסיבות.
שינויים כאמור כוללים שינויים ב – תאריכים, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי התכנית, ארגון אירועים חליפיים, או כאלו אשר אינם כלולים בתכנית וכיו"ב.
פירוט תכניות הטיולים והאירועים מהווה מידע ותכנית מסגרת בקשר למסלול הטיול, אתרי הביקור, סוגי הבילוי, האפשרויות, המועדים המתוכננים לביצועם, כשכל אלו כפופים לשינויים אפשריים כאמור.
מארגן הטיול, ככל שמעורב כזה, הינו שליחו של הנוסע לכל דבר ועניין.
אין המארגנים אחראים למידע שלא נמסר על ידם בכתב או הסותר את האמור לעיל ולהלן.

 
חילוקי דעות

מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של נוסע במשרד נסיעות ו/או אצל סוכן נסיעות כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי משרד נסיעות/סוכן נסיעות.
בכל מקרה שתוגש תביעה נגד המארגנים בין אם תוגש התביעה נגד המארגנים לבדם ובין אם תוגש גם נגד משרד נסיעות/סוכן נסיעות שאצלו נרשם הנוסע, תהא סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

 
זיכויים והחזרים וחיוב כ"א

החזרים וזיכויים יכולים להינתן אך ורק בארץ, באמצעות מארגני הטיול, ובכפוף לתנאים המפורטים לעיל. מודגש שוב כי מדריך/מלווה הקבוצה אינו מוסמך להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם, כגון: אי ניצול שירותים לאחר תחילת הטיול.
במקרה בו הנוסע מחויב לשלם למארגנים סכום כלשהו אותו טרם שילם, לרבות דמי ביטול ו/או סכום אחר כלשהו האמור לעיל או להלן וגם אם מדובר בסכום לא קצוב, רשאים המארגנים לחייב את כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר להם הנוסע.

 
ביטול יציאה

ביטול יזום של טיול ע"י המארגנים, הנובע בעיקר (אך לא רק) ממספר מועט של נרשמים, יתאפשר עד 15 יום לפני יציאת הטיול ולא תהיה לנוסע כל טענה ו/או תביעה.
במקרה זה יוחזר לנוסע מלוא הסכומים ששילם למארגנים עבור הטיול עד אותו מועד, כולל מקדמה. עסקאות בכרטיסי אשראי יוחזרו על פי התנהלות חברות האשראי.

זמן הטיפול בהחזרים יהיה עד 30 ימי עבודה מיום קבלת בקשת ההחזר.

 
 
פרטי מארגן הטיול
רוזנמן נסיעות בע"מ

ח.פ. 511461071
הנחל 4 גני תקווה 5591804
nitzan@rozenman-travel.com
077-99-66666

לראש העמוד